من می دانم که شما به عنوان یک خواهر داغ عکس یکسی متحرک به نظر می رسید

Views: 1030
چرا اینقدر به بچه های ما نگاه می عکس یکسی متحرک کنی؟ من و الکسیس فقط می توانیم تصور کنیم که دلیلش این است که شما می خواهید برای خود یک جفت بگیرید. خوب است ، زیرا ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که شما یک جفت دریافت خواهید کرد.